Правила прийому до аспірантури у Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» у 2023 році

Затверджено
Вченою радою Державної установи
«Інститут патології хребта та суглобів імені
професора М.І. Ситенка Національної
академії медичних наук України»
Протокол № 4 від 07.10.2022 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури у Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» у 2023 році

Правила прийому до аспірантури при Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України») розроблені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, наказу МОН України від 08 липня 2016 р. № 816 та Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392.

Правила прийому на навчання діють з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

Освітня діяльність на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» здійснюється відповідно до отриманої ліцензії МОН України у межах ліцензованого обсягу у галузі 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 «Медицина» (Травматологія та ортопедія).

§ 1 Вимоги до рівня освіти вступників.

Порядок прийому заяв і документів.

1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) медицини та мають сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальностями «Ортопедія та травматологія» та/або «Дитяча ортопедія та травматологія».

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням на договірній основі, та вартість такої підготовки визначаються ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії, за якою ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» провадить освітню діяльність на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти, можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали до науково-організаційного відділу ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» всі необхідні для вступу документи, визначені у п. 2.

2. Лікарі, які бажають вступити до аспірантури до ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», подають на ім’я директора Інституту заяву, до якої додають:

 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • відгук-рекомендацію передбачуваного наукового керівника;
 • засвідчену копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста «лікар»; особи, які здобули вищу освіту за кордоном, подають також Свідоцтво, що засвідчює еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • засвідчену копію сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальностями «Ортопедія і травматологія» та/або «Дитяча ортопедія і травматологія»;
 • засвідчену копію диплома магістра медицини (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • 2 фотокартки 3×4.

Паспорт, диплом про вищу освіту та сертифікат лікаря-спеціаліста подається особисто.

3. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач, тощо.
Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

4. Приймальна комісія може відмовити особі у допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених у п. 2.

5. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом до відділу кадрів ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

§ 2 Cтроки прийому заяв, вступних іспитів та початку навчання

6. Прийом заяв і документів здійснюється у науково-організаційному відділі ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 17>00.

7. Терміни проведення вступної кампанії в 2023 р.

Етапи вступної компанії 2023 р. Терміни
Початок прийому заяв та документів 2 травня 2023 р.
Закінчення прийому заяв та документів 9 червня 2023 р.
Проведення вступних випробувань до аспірантури 12 червня – 14 липня 2023р.
Подання документів на затвердження до НАМН України не пізніше 21 липня 2023 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування 18 серпня 2023 року
Початок навчання в аспірантурі 1 вересня 2023 р.

8. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання в аспірантурі за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року.

§ 3 Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

9. Вступні випробування до аспірантури Інституту складаються з:

 • вступного іспиту з травматології та ортопедії (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: травматологія та ортопедія, іноземна мова.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Інституту протягом одного календарного року.

10. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом директора Інституту.

11. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за національною 4-бальною шкалою.

12. Вступний іспит з іноземної мови або експертиза поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня, проводиться на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів медичного профілю за вибором вступника або у Харківській медичній академії післядипломної освіти. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав».

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови.

13. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

14. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ + ДБ, де:

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 5 бальною шкалою),
ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівень В2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

15. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме екзаменаційна комісія Інституту по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 1.

16. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

17. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

18. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

§ 4 Право на першочергове зарахування

19. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи);
 • мають міжнародний сертифікат з англійської мови, що підтверджує рівні В2 або С1, С2.
§ 5 Зарахування на навчання

20. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури за очною формою навчання (денна, вечірня) за державним замовленням затверджується Національною академією медичних наук України та наказом директора ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури на договірній основі погоджується з Національною академією медичних наук України і затверджується наказом директора ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».

21. Аспіранти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України.

22. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» призначається науковий керівник з числа штатних наукових працівників з науковим ступенем.

Рішенням вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових керівника з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

Додаток 1

до Правил вступу до аспірантури
у ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівень С1-С2 5
Диплом переможця та призера міжнародної олімпіади з фаху* 10
Диплом переможця та призера Всеукраїнської олімпіади МОН України з фаху* перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових робіт з фаху* перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) ** 10 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю** 15 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою наукової установи чи ВНЗ** 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю** 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід** 20
Рекомендація Вченої ради ВНЗ або наукової установи до аспірантури 5
Диплом магістра з відзнакою 15
Диплом про вищу медичну освіту з відзнакою 10

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі
** за період не більше трьох років до моменту вступу

Scroll to Top