Аспірантура / Докторантура

 • Шановні стейкхолдери — здобувачі вищої освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я спеціальності 222 «Медицина» спеціалізації «Травматологія та ортопедія».

  Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо реалізації, змісту та якості освітньо-наукової програми просимо надсилати на адресу: institutesytenko@gmail.com

  Освітньо-наукова програма (ОНП) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Травматологія та ортопедія» спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» за участі стейкхолдерів – здобувачів, представників Ради молодих вчених та роботодавців,  які зацікавлені у підготовці конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців. При створенні ОНП враховано передовий міжнародний досвід організації навчального процесу з підготовки докторів філософії та перспективні напрями розвитку освітньо-наукової, науково-дослідної та інноваційної діяльності, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії та реалізує принципи академічної свободи та академічної мобільності.

  Освітньо-наукова програма (ОНП) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Травматологія та ортопедія» спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» впроваджена у 2016 році, постійно проводиться її моніторинг, перегляд та оновлення.

  Цикл дисциплін загальної підготовки

  Цикл дисциплін професійної підготовки

  Вибіркові компоненти ОНП (згідно з навчальним графіком)

  Належна клінічна практика (Good Clinical Practice) і основи доказової медицини – курс за вибором

  Спец. курс з травматології та ортопедії – курс за вибором

  Спец курс з суміжних дисциплін – курс за вибором

  Належна лабораторна практика (Good Laboratory Practice) і основи доказової медицини – курс за вибором

  Розклад лекцій

   
   
   
   

  Посилання на лекції для здобувачів ступеня доктора філософії та лікарів

  1. Доказова медицина. Лекція 1. Піраміда значущості
  2. Доказова медицина. Лекція 2. РІСО – новий підхід в плануванні досліджень

  Посилання на відео лекції провідних спеціалістів в травматології та ортопедії для здобувачів ступеня доктора філософії та лікарів

  1. Догляд за пацієнтами з полі травмою
  2. Принципи лікування нейроурологічних хворих
  3. Втрата кінцівки & біонічні концепти реконструкції
  4. Вибір рівня ампутації верхньої кінцівки в хірургії контролю ушкоджень після бойової травми
  5. Терапія опіків і їх наслідки
  6. Медицина болю: базові принципи
  7. Зовнішні фіксатори для первинної стабіліpації переломів
  8. Перехід від зовнішньої фіксації до інтрамедулярного або накісткового остеосинтезу
  9. Збереження кінцівок або ампутація
  10. Загальні принципи антибактеріальної терапії: початкове лікування, покроковий протокол
  11. Дефекти м’яких тканин. Найкращі терміни та методи закриття
  12. Реґіонарна анестезія для операцій на верхніх та нижніх кінцівках під контролем ультразв. навігації
  13. Компартмент синдром та краш синдром
  14. БОЙОВА ТРАВМА
  15. Септична пластична хірургія: механізми і стратегії
  16. Лікування дефектів м’яких тканин – реконструктивна “драбина”
  17. Людський фактор і спілкування в реанімаційній залі
  18. Ендо- та екзопротези
 • Затверджено
  Вченою радою Державної установи
  «Інститут патології хребта та суглобів
  імені професора М.І. Ситенка Національної
  академії медичних наук України»
  Протокол № 4 від 21.04.2023 р.

   
   

  ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

  до докторантури у Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України»
  у 2023 році

   
  Правила прийому до докторантури Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України») розроблені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 і наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 р. №1151, та Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276.
  Правила прийому на навчання діють з 24 квітня 2023 року до затвердження нового порядку прийому на навчання затвердженних МОН.

   

  1. Загальні положення

  1.1 Освітня діяльність на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» здійснюється у галузі 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 «Медицина» (Травматологія та ортопедія).
  1.2 Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.
  1.3 Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.
  1.4 Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.
  1.5 Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України
  1.6 Підготовка осіб у докторантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (на договірній основі).

  1.7 На термін перебування у докторантурі між докторантом та ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» укладається договір.
  1.8 Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистила в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації (опублікованої монографії, за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей) у спеціалізованій вченій раді або яка була відрахована з докторантури достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

   

  2. Вимоги до рівня освіти вступників. Порядок прийому заяв і документів.

  2.1 Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
  2.2 Для вступу до докторантури вступники не менше ніж за два місяці до вступу подають до науково-організаційного відділу заяву на ім’я директора ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», до якої додають:

  • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
  • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи на здобуття ступеня доктора наук;
  • список опублікованих наукових праць та винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань);
  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
  • виписку із загальних зборів наукового відділу, на базі якого буде виконуватися дисертація, з висновком щодо можливості завершення дисертації у терміни докторантури;
  • засвідчену копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста «лікар»;
  • засвідчену копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста;
  • засвідчену копію диплома магістра (за наявності)
  • копію трудової книжки;
  • засвідчену копію паспорта;
  • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук)
  • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • дві фотокартки (3х4)
  • заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

  Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
  Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

   

  3. Порядок зарахування до докторантури

  3.1 Науковий відділ, на базі якого передбачається виконання докторської дисертації, у місячний термін після подання розглядає розгорнуті пропозиції вступників до докторантури, в яких міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, список опублікованих праць, заслуховує наукові доповіді вступників і шляхом голосування визначає можливість зарахування вступника до докторантури та подає висновки до науково-організаційного відділу.
  3.2 Вчена рада ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» у місячний термін після подачі всіх документів розглядає висновки наукового відділу, на базі якого передбачається виконання докторської дисертації, і передбачуваного наукового консультанта.
  3.3 Прийом до докторантури здійснюється за рішенням Вченої ради ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за спеціальністю 222 Медицина (Травматологія і ортопедія) відповідно до встановлених вимог та згідно з висновками передбачуваного наукового консультанта і загальних зборів наукового відділу, на базі якого предбачається виконання докторської дисертації, сформованих на підставі розгляду наукових розгорнутих пропозицій, списку наукових публікацій та наукової доповіді вступника до докторантури.
  Вчена рада ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» в разі позитивного рішення щодо зарахування вступника до докторантури призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників інституту із ступенем доктора наук.
  Рішення Вченої ради про зарахування до докторантури затверджується наказом директора ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», який оприлюднюється в установленому порядку.
  3.4 Прийом заяв і документів, отримання рекомендацій до зарахування та зарахування до докторантури проводиться у такі терміни:

  Приймання заяв та документів для вступу до докторантури 1 квітня – 3 травня 2023р.
  Розгляд наукових розгорнутих пропозицій, списку наукових публікацій, заслуховування наукових доповідей вступників до докторантури у наукових відділах до 07 червня 2023р.
  Розгляд рекомендацій до зарахування, висновків наукових відділів та наукових консультантів, Вченою радою і прийняття рішення про зарахування до докторантури до 12 липня 2023р.
  Зарахування вступників за державним замовленням та договірній основі до 02 вересня 2023р.
  Початок навчання в докторантурі 02 вересня 2023р.

Анкетування

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Scroll to Top